Poppy

Orange / Green Poppy on Round Stick base

20" Poppy